Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website LaStradaShoes.nl. LaStradaShoes.nl is gebouwd en wordt onderhouden door Edelfashion BV. Door deze website te bezoken en te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Je staat er voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er voor in dat je ten allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op gebruik van de Website. Edelfashion BV heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn altijd te raadplegen op de Website.

1. Dienstverlening van de LaStradaShoes.nl website

LaStradaShoes.nl is een website over schoenen. Als doel heeft LaStradaShoes.nl het informeren over schoenen, op basis waarvan consumenten zelf kunnen kiezen welke schoen het beste bij hen past. Deze informatie wordt gepresenteerd zonder dat er een voorkeur voor een specifieke schoen wordt gegeven. Naast het geven van informatie worden echter ook blogs over schoenen in zijn algemeenheid, en over specifieke schoenen geschreven en gebruikers van LaStradaShoes.nl kunnen hier ook reacties op geven. In deze blogs is het mogelijk dat de schrijver een persoonlijke mening geeft. LaStradaShoes.nl is niet verantwoordelijk voor informatie die in blogs ter beschikking worden gesteld. LaStradaShoes.nl geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers op de website beschikbaar worden gesteld.

2. Gebruik van de LaStradaShoes.nl website

2.1 Je staat er jegens LaStradaShoes.nl voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens LaStradaShoes.nl voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.

2.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van LaStradaShoes.nl niet:(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;(ii) inbreuk maken op rechten van LaStradaShoes.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;(iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van LaStradaShoes.nl te omzeilen;(v) een commercieel karakter hebben, tenzij LaStradaShoes.nl je hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens LaStradaShoes.nl en/of een derde.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Je erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van LaStradaShoes.nl, licentiegevers en/of gebruikers van de LaStradaShoes.nl website en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

3.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent LaStradaShoes.nl je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de LaStradaShoes.nl website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk verboden om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij LaStradaShoes.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer – doch niet daartoe beperkt – niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van LaStradaShoes.nl substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de LaStradaShoes.nl website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

3.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de LaStradaShoes.nl website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de LaStradaShoes.nl website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

3.4 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van LaStradaShoes.nl of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 3.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van LaStradaShoes.nl op haar computersystemen.

3.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

4. Bestanden uploaden/licentie 

4.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de LaStradaShoes.nl website ter beschikking worden gesteld aan bezokers van de LaStradaShoes.nl website.

4.2 Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen op de LaStradaShoes.nl website (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan LaStradaShoes.nl:(a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van de LaStradaShoes.nl website; en(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van de LaStradaShoes.nl website;(b) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van LaStradaShoes.nl en van de LaStradaShoes.nl website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat LaStradaShoes.nl op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

4.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of LaStradaShoes.nl de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de LaStradaShoes.nl website.

4.4 Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de LaStradaShoes.nl website maakt, onder meer – maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

4.5 Je staat er jegens LaStradaShoes.nl voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart LaStradaShoes.nl en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door LaStradaShoes.nl gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

4.6 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen op de LaStradaShoes.nl website, sta je ervoor in dat(a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan LaStradaShoes.nl de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of LaStradaShoes.nl, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de LaStradaShoes.nl website;(c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;(d) LaStradaShoes.nl niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;(e) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

5. Verboden content

5.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via de LaStradaShoes.nl website (waarbij geldt dat het uitsluitend ter beoordeling van LaStradaShoes.nl is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):(i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;(iv) Content die naar de mening van LaStradaShoes.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enige andere rechten van LaStradaShoes.nl of derden worden geschonden;(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaStradaShoes.nl commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

6. Onrechtmatige content

6.1 LaStradaShoes.nl behoudt zich het recht naar eigen inzicht content van de website te verwijderen.

6.2 LaStradaShoes.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzok tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan LaStradaShoes.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

6.3 Je vrijwaart LaStradaShoes.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die LaStradaShoes.nl lijdt, nog zal kunnen lijden of die LaStradaShoes.nl dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

6.4 LaStradaShoes.nl zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

7. Stopzetten en beschikbaarheid diensten

7.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die LaStradaShoes.nl ten dienste staan, is LaStradaShoes.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met de LaStradaShoes.nl website (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:(i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;(ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jouzelf, aan andere gebruikers, aan de LaStradaShoes.nl website of aan LaStradaShoes.nl kunnen toebrengen. LaStradaShoes.nl zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

7.2 LaStradaShoes.nl garandeert niet dat de dienst van de LaStradaShoes.nl website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

8. Content van derden

Het is mogelijk dat de LaStradaShoes.nl website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (“Content van derden”) en bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de LaStradaShoes.nl website impliceert niet dat LaStradaShoes.nl deze Content heeft goedgekeurd dan wel heeft gecontroleerd. LaStradaShoes.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de LaStradaShoes.nl website.

9. Aansprakelijkheid

9.1 LaStradaShoes.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de LaStradaShoes.nl website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van LaStradaShoes.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

9.2 LaStradaShoes.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die LaStradaShoes.nl verricht en/of jouw gebruik van de LaStradaShoes.nl website.

9.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij LaStradaShoes.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen LaStradaShoes.nl vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van de vordering.

9.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van LaStradaShoes.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van LaStradaShoes.nl (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van LaStradaShoes.nl uit te sluiten.

10 Overige bepalingen

10.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk door LaStradaShoes.nl zijn bevestigd.

10.2 Onverminderd eventueel voor LaStradaShoes.nl bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en LaStradaShoes.nl voor het gebruik van de LaStradaShoes.nl website te bewaren, is LaStradaShoes.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.

10.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

10.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ´s-Hertogenbosch.